සුදු හාල් පිටි
n-slide-kurakkan.png
n-slide-undu.png
slide_2_1.png
n-slide-kadala.png
n-slide-atta.png
slide_2_2.png
slide_2_3.png
slide_2_4.png
slide_1_3.png
slide_1_5.png
කඩල පිටි
උළුඳු පිටි
කුරක්කන් පිටි
ආටා පිටි
නූඩ්ලස්
සුදු ඉඳි ආප්ප පිටි
අපේම රටේ රස සුවඳ
slide_1_7.png
රතු ඉඳි ආප්ප පිටි
slide_1_2.png
slide_1_5.png
slide_1_7.png
slide_1_3.png
n-slide-curry.png
n-slide-tumaric.png
n-slide-chilly.png
slide_1_6.png
r-slide3-bg.jpg

Welcome to the Sri Lankan Largest Spice Manufacturing Company

Who we are

Ruhunu foods has been a leading food manufacturer in Sri Lanka since 1978 by Chairman Deshabandhu Mr.Padmasiri Muthumala as a small herbs and spices business. The company gradually prospered into tremendous manufacturing and exporting business venture, catering value added culinary herbs and spices, spice blends, dried seeds, condiments and flour products.

The reputation continuously grow, today Ruhunu foods is  a fully owned subsidiary of RUHUNU Group, is one of the largest and leading spices manufactures in Sri Lanka fulfilling the demand of  local and foreign citizens of all classes. Ruhunu foods being the domestic market leader with major market share now has expanded their horizon to prospect in the international markets through exports. To prove our excellency over 40 years as a Sri Lanka’s first and foremost spice producer has been awarded with quality standard certificates including ISO 22000, SLS, HACCP, GMP and The Soorya – Singha award.

Read More
Quality 100%
Latest Technology 85%
Hygienic Packaging 100%
Availability 90%

Hi-Tech

As a largest spice manufacturer in Sri Lanka we are always strive to adopt novel  technology for the whole food process without any harm for its nutritional value.


Quality

We follow unparallel quality control practices and standard parameters during the stages of raw material selection, manufacturing, packing, storing and distribution. Its prove that our fullest effort goes to preserving quality of the food products  and no one can replace the quality level we have because we are always excellent in catering quality food products to our beloved customers and we not make customers to think twice regarding the quality and safety  definitely they can recall our products for the second time because we are free from defect.


Availability

Being the market leader in delivering best food product we have well arranged distribution net work covering all kind of retail and wholesale outlets as well leading supermarkets and proud to say we are flying beyond the Sri Lanka to cover the foreign customers needs including India, America, Europe, Australia, Japan. You can meet our excellent first class product in every part of the world.


Quality Certificates

News & Events